Apache Submarine PMC

The Submarine’s active Project Management Committee contains (Ranking by letter):

username name organization timezone
Keqiu Hu Keqiu Hu Linkedin -8
liuxun
Xun Liu
PingCAP +8
wangda Wangda Tan Cloudera -8
zhouquan
Zac Zhou
Netease +8
ztang Zhankun Tang Cloudera +8


Apache Submarine Committers

The Submarine’s active Committers contains (Ranking by letter):

username name organization timezone
Keqiu Hu Keqiu Hu Linkedin -8
Yanbo Liang Yanbo Liang Facebook -8
liuxun
Xun Liu
PingCAP +8
wangda Wangda Tan Cloudera -8
zhouquan
Zac Zhou
Netease +8
zjffdu
Jeff Zhang
Alibaba +8
ztang Zhankun Tang Cloudera +8