Apache Submarine PMC

The Submarine’s active Project Management Committee contains (Ranking by letter):

username name organization timezone
khu
Keqiu Hu
LinkedIn -8
liuxun
Xun Liu
DiDi +8
wangda
Wangda Tan
Cloudera -8
weichiu
Wei-Chiu Chuang
Cloudera -8
zhouquan
Zac Zhou
Ant Group +8
ztang
Zhankun Tang
Cloudera +8


Apache Submarine Committers

The Submarine’s active Committers contains (Ranking by letter):

username name organization timezone
jiwq
Wanqiang Ji
JD.com +8
kaihsun
Kai-Hsun Chen
Academia Sinica +8
khu
Keqiu Hu
LinkedIn -8
liuxun
Xun Liu
DiDi +8
pingsutw
Kevin Su
NCKU +8
wangda
Wangda Tan
Cloudera -8
weichiu
Wei-Chiu Chuang
Cloudera -8
yliang
Yanbo Liang
Facebook -8
zhouquan
Zac Zhou
Ant Group +8
zjffdu
Jeff Zhang
Alibaba +8
ztang
Zhankun Tang
Cloudera +8